• Toimitukset nopeasti omalta varastolta
 • Myymälänouto 0€, yli 59 € tilaukset 0 €
 • Myymälänoudot sovittaessa
 • Kysy lisää WhatsAppilla 045 671 1119
 • Toimitukset nopeasti omalta varastolta
 • Myymälänouto 0€, yli 59 € tilaukset 0 €
 • Myymälänoudot sovittaessa
 • Kysy lisää WhatsAppilla 045 671 1119

Warter Pro 2T 5L pienkonebensa

Vielä muutama varastossa

Kuvaus

Warter Pro 2T 5L pienkonebensa:


Warter Pro Fuel 2T on 50:1 alkylaaatti bensiini, johon on valmiiksi sekoitettu korkealaatuinen premium kaksitahtiöljy. Öljy takaa puhtaan moottorin ja sillä on optimaaliset voiteluominaisuudet kaikissa moottorin lämpötiloissa.

Alkylaatti bensiini on jopa 99 % puhtaampaa verrattuna perinteiseen bensiiniin. Siksi se on paljon parempi erityyppisille moottoreille. Se on lähes täysin vapaa vaarallisista yhdisteistä, kuten bentseenistä tai aromaattisista hiilivedyistä. Alkyloidun bensiinin käyttö takaa korkeamman työhygienian ja huomattavasti vähemmän haitallisia ympäristövaikutuksia. Tuote on myös perinteiseen bensiiniin verrattuna kestävämpi – sitä voidaan säilyttää pidempään ja varastoida ilman haitallisia vaikutuksia moottoriin. Säilyttää ominaisuutensa jopa 5 vuotta.

Kun käytät alkylaatti bensiiniä, voit olla varma, että pienkoneesi käy pidemmän matkan perinteiseen polttoaineeseen verrattuna. Tämä johtuu siitä, että moottorin palamisprosessi on paljon puhtaampaa.

Säästät rahaa, jonka muuten käyttäisit korjauksiin. Sytytystulpat pysyvät puhtaampina pidempään verrattuna perinteiseen polttoaineeseen. Tämän seurauksena moottorin käyttöikä pitenee ja käytät vähemmän rahaa korjauksiin.

Ekologia on meille yhtä tärkeää kuin asiakkaillemme. Savupäästöt alkyloitua bensiiniä käytettäessä ovat 40 % pienemmät.

1272/2008 (CLP)
Merkinnät
Huomiosana Vaara
Vaaralausekkeet
H224 Erittäin helposti syttyvä neste ja höyry.
H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin.
H315 Ärsyttää ihoa.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia vaikutuksia.
Turvalausekkeet
P210 Suojaa lämmöltä/kipinöiltä/avotulelta/kuumilta pinnoilta.
Tupakointi kielletty.
P260 Älä hengitä sumua/höyryjä.
P273 Vältettävä päästämistä ympäristöön.
P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta.
P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/ lääkäriin.
P331 Ei saa oksennuttaa.
P308+P313 Altistumisen tapahduttua tai jos epäillään altistumista: Hakeudu lääkäriin.

 • Tuotteen pituus/syvyys: 12,8cm
 • Tuotteen leveys: 19,1cm
 • Tuotteen korkeus: 32,2cm

  Ämnen som påverkar klassificeringen
  Innehåll: nafta (petroleum), brett kokpunktsintervall, alkylathaltig; isopentan; nafta (petroleum), isomerer.
  Faroangivelser
  H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.
  H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  H315 Irriterar huden.
  H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
  H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  Skyddsangivelser
  P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor eller öppen låga.
  Rökning förbjuden.
  P260 Inandas inte dimma/ångor.
  P273 Undvik utsläpp till miljön.
  P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd.
  P301+P310 VID FÖRTÄRING AV KEMIKALIER: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL/läkare.
  P331 Framkalla INTE kräkning.
  P308+P313 Vid exponering eller misstanke om exponering: Sök läkarhjälp.

  Alkylate gasoline in a 50: 1 ratio mixed with high-quality biodegradable synthetic oil. Ready mixture for two-stroke engines. It works primarily with chainsaws, hedge trimmers, power cutters, brushcutters and other two-stroke engines.